Friday, December 10, 2010

Special benefit for the expatriates and reality- Retired Major Rabiul Afiz.AgokeÞw® ÌiRk kxgDl AwxfR,
Äwf Axfow\, BDxdËof‚Awg×Rw‚dwBËRxktw|


A xh i Z
QÖxUk xbËd AwxfÝKwk GK eÞZøìæ AéËl oit KwUwËdwk Rdø BëUwkËdU gÛwDR KkxQlwi„ pVwu ÌPwËL ekl 'Special Benefit for the Bangladeshi expatriates' xmËkwdwiwUw„ GKRd Adwgwoy gw eÞgwoy gwvlwËbmy pItwk KwkËY xgntUw xgËmn AwMÞp xdËt erlwi„ PiuKÚZ plwi Gk DË¥mø ÌbËL, jw xd:oËëbËp gwvlwËbm okKwËkk GKxU hwËlw ebËqe„ GËZ eÞgwoy gwvlwËbmyËbk Ñgc eËa ÌkxiUøwëo gw eÞgwoy Awt ewVwËZ DuowxpZ Kkw pËtËQ„ ÌkxiUøwëo ewVwËdwk iwcøËi RwZyt AaêdyxZËZ Agbwd kwLwk Rdø eÞgwoyËbk xgËmn ijêwbw Ìbtwk xgcwd kwLw pËtËQ„ G lËqø eÞYyZ dyxZiwlwt 1 lqwxcK iwxKêd Wlwk gw oiiÔËløk ÑgËbxmK iÖbÛw ÌeÞkYKwky eÞgwoy gwvlwËbmyËK ‘K’ ÌmÛYy Ggv 5 pwRwk ÌaËK 1 lwL iwxKêd Wlwk gw oiiÔËløk ÑgËbxmK iÖbÛw ÌeÞkYKwky eÞgwoyËK ‘L’ ÌmÛYyËZ hwM Kkw pËtËQ„ Dht ÌmÛYyk eÞgwoyËbk Rdø Ìbtw oÖËjwM-oÖxgcwk iËcø kËtËQ : 

01. xgËbm jwItw-Awowt gwvlwËbËmk xgiwdgëbËk xgËmn BxiËMÞmd KwDëUwk, eÙaK KwýUio gøwËMR KwDëUwk, ÌoâQwËogK I Ìpùe ÌWÆ, 02. ÌQËl, ÌiËt, þèy gw xdËRk xPxKuowk Rdø okKwxk pwoewZwËl ÌKxgdop Adøwdø oÖËjwM-oÖxgcw ÌeËZ AMÞwxcKwk, 03. exkgwkËK xgËmn eÖxlxm xdkwe£w, 04. oóeb ovkqËYk Rdø xgËmn AMÞwxcKwk, 05. xmqweÞxZÅwËd ÌQËlËiËt hxZêËZ AMÞwxcKwk, 06. kwRDK gw okKwxk Rxi ÌKdwt AMÞwxcKwk, 07. fõøwU/Rxi dwiRwxkËZ AMÞwxcKwk, 08. ewoËewUê dgwtËd AMÞwxcKwk, 09. xgiwdgëbËk bÛØZ KwýUio xKõtwËkËëok oÖxgcw, 10. xgxhdí RwZyt xbgo DelËq xgËbËm gwvlwËbm ximËd AwËtwxRZ AdÖÅwËd AwiìèY, 11. xgiwdgëbËk xoAwBxe lwD™ I Ìþemwl pøw«xlv oÖxgcw, 12. orK, Ìkl I RljwËd Awod ovkqËY AMÞwxcKwk„ xKìç exkZwËek xgnt, GZ hwËlw GKxU DËbøwM ÌhËþæ ÌjËZ gËoËQ gwþægZwgxRêZ, AbÔkbÙxÄoóedí I ÑgekyËZø hkw dyxZiwlwk KwkËY„ G dyxZiwlw AdÖjwty xgËmn oÖxgcwËhwMy xdgêwPËdk Rdø Gid xKQÖ mËZêk Kaw DËlöL Kkw pËtËQ, jw eÔkY KËk AxcKwvm ÌjwMø eÞgwoy gwvlwËbmyk eËq AwËgbd KkwB oºg pËg dw„ 

dyxZiwlw AdÖjwty GB xgšwed eÞxZ gQk 1 ÌaËK 30 RÖËdk iËcø gwvlwËbËmk RwZyt ÑbxdK ex¢Kwt I xgËbËm gwvlwËbËmk ximd†ËlwËZ eÞPwk Kkw pËg„ G gQk xgšwedxU MZ 24 RÖd ÑbxdK BË£fwËK Ggv eÞgwoy KløwY I ÑgËbxmK Kiêovþÿwd iìèYwlËtk IËtgowBËU eÞKwm Kkw pËtËQ„ xKìç gwvlwËbËmk GKxUiw¢ RwZyt ÑbxdËK eÞPwk Kkwk iwcøËi KZRd eÞgwoyËK okKwËkk DËbøwM oóeËKê AgxpZ Kkw ÌMl? Awk jxb cËk Ìdtw jwt Ìj, xgšwedxU GKB owËa xgËbËm AgxþÿZ gwvlwËbm ximd†ËlwËZ eÞPwk Kkw pËtËQ, ZËg eÞmí ÌaËK jwt KZRd eÞgwoy xdtxiZ gwvlwËbm pwBKximd gw bÔZwgwo†ËlwËZ jwd? G Qwrw Ìjog ÌbËm gwvlwËbm ximd ÌdB Ìoog ÌbËm AgþÿwdkZ gwvlwËbmyËbk xKhwËg Zw RwdwËdw jwËg? dyxZiwlwt G xgntxU cZêËgøk iËcø Awdw ptxd„ 

eÞgwoyËbk xdxbêÄ fËiê AwËgbd ovxmöÄ ximËd bwxLl KËk glw pËtËQ„ xKìç eÙxagyk 192xU ÌbËmk iËcø gwvlwËbm ximd kËtËQ iw¢ 51 xUËZ„ Ìo ÌqË¢ gwxK 141xU ÌbËmk eÞgwoy gwvlwËbmyËbk Rdø ovxmöÄ ximd ÌKwdxU? xgntxU Rwdwk Rdø Awxi oÖbwd ÌaËK ÌUxlËfwËd eÞgwoy KløwY iìèYwlËtk GKRd bwxtZòmyl KiêKZêwk owËa ÌjwMwËjwM Kklwi„ xZxd AwiwËK xiok gw xlxgtwt AgxþÿZ gwvlwËbm ximËd bkLwþæ Riw Ìbtwk ekwimê xbËld„ 

xgšweËd AwËgbdKwky I Zwk dxixdk GKxU KËk ewoËewUê owBËRk Qxg (gwvlwËbËmk eÞai ÌmÛYyk ÌMËRËUW KiêKZêw KZêÙK oZøwxtZ) ovxmöÄ ximËd Riw Ìbtwk Kaw glw pËtËQ„ GKRd eÞgwoyk eËq Kiêgøþæ RygËdk f^wËK oZøwxtZ Qxg ovMÞp KËk AwËgbdeË¢k owËa Riw Ìbtw KZU×K× KxVd, Zw Ìgwc Kxk glwk AËeqw kwËL dw„ 

xgšweËd GUwI glw pËtËQ Ìj, AwËgbde¢ okwoxk iìèYwlËt Aaêwu gwvlwËbËm Riw Ìbtw jwËg dw„ GËZ 141xU ÌbËm gogwoKwky eÞgwoy gwvlwËbmyËbk eËq AwËgbde¢ Riw Ìbtwk Ìmn oÖËjwMU×K× gìc KËk Ìbtw pËlw„ ÌKddw QÖxUËZ exkgwËkk owËa ÌbËm AgþÿwdkZ eÞgwoyËbk AwËgbde¢ Riw Ìbtwk ÌKwËdw Dewt kBl dw„ GZog mËZêk RxUlZwk KwkËY xgËbmMwiy RwpwËR gw AwìæRêwxZK ovþÿwt PwKxkkZ Aagw xgËbËm AgþÿwdKwky gøgowtykw ÌjwMø eÞgwoy pItw oË£òI gwvlwËbm okKwËkk Ìbtw ‘xgËmn dwMxkK oÖxgcw’k Rdø AwËgbd KkËZ ewkËgd dw„ AwËgbËdk xdti-e¦xZk xKQÖ exkgZêËdk iwcøËi xgËmn dwMxkK oÖxgcw ÑgniøpydhwËg eÞgwoy gwvlwËbmyËbk KwËQ Ìe^#ËQ Ìbtw oºg„ G ÌqË¢ xdËØw£ß oÖewxkm†Ëlw xgËgPdwt Ìdtw jwt„ 

K. xgËmn G DËbøwM oóeËKê eÞgwoyËbk jawjahwËg AgMZ Kkwk Rdø ÌbËmk eÞxZxU AwìæRêwxZK xgiwdgëbËk xgšweËdk iwcøËi eÞPwk Kkw ÌjËZ ewËk„ 

L. gwvlwËbËmk RwZyt ovgwbe¢†Ëlwk BëUwkËdU ovÆkËY xgšwed eÞPwk Kkw jwt„ 

M. AwËgbde¢ Riw Ìbtwk Rdø xgšwed eÞPwËkk ZwxkL ÌaËK dÔødZi xZd iwo oit Ìbtw eÞËtwRd„ PlxZ gQËkk Rdø AwËgbde¢ Riw Ìbtwk oit 30 ÌoËïU¹k ejêìæ gxcêZ Kkw bkKwk„ 

N. xgËbËm gwvlwËbm ximd†Ëlw QwrwI XwKwt eÞgwoy KløwY iìèYwlËtk Acyd xdcêwxkZ xKQÖ AxfËo AwËgbde¢ Riw Ìbtwk xgcwd PwlÖ Kkw ÌjËZ ewËk„ 

O. eÞgwoy gwvlwËbmyk eËq dxixdk iwcøËi AwËgbde¢ Riw Ìbtwk gøgþÿw Kkw jwt„ Gog oÖewxkm gwþægwtd KËk okKwËkk G ipZy DËbøwËMk oÖexkKxùeZ eÞPwk I bq gøgþÿwedwk iwcøËi ÌkxiUøwëo eÞgwp AwËkw ÌRwkbwk KËk ÌbËmk AaêdyxZ iRgÖZ xhx£k Iek b^wr KkwËdw oºg gËl Awxi bÙshwËg xgmðwo Kxk„ 

2 comments:

  1. THe bangla font is not coming in my computer

    ReplyDelete
  2. Pls download the following fonts and paste it to control panel fonts folder.

    1.Boishkhi.ttf
    2.KarnaphuliMJ

    ReplyDelete